Nieuws

Nieuws Nieuwtjes Privacy

Privacy

Privacyverklaring

1. Algemeen

OCMW Arendonk vindt de bescherming van jouw privacy belangrijk. Daarom voert onze organisatie een privacybeleid dat beoogt vertrouwelijk om te gaan met de gegevens van haar burgers. Onze diensten en medewerkers zullen dan ook discreet en integer omgaan met de door jouw verstrekte informatie.

Deze privacyverklaring heeft tot doel je te informeren over hoe OCMW Arendonk omgaat met persoonsgegevens die zij via verschillende kanalen verkrijgt. Bij het verwerken van persoonsgegevens zal het OCMW de geldende privacywetgeving respecteren, zijnde de Belgische privacywet van 8 december 1992, en vanaf 25 mei 2018 de Europese privacywet (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=NL), ook GDPR of AVG genoemd.

Een persoonsgegeven is iedere informatie betreffende een persoon die rechtstreeks of onrechtstreeks geïdentificeerd kan worden. Bijvoorbeeld een naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, foto, rijksregisternummer... De persoon wordt hiermee identificeerbaar.

Het OCMW verwerkt voor de uitvoering van de verschillende taken persoonsgegevens van burgers. Deze dienstverleningen en de verwerking van persoonsgegevens zijn voor de meeste taken wettelijk bepaald. Als je bijvoorbeeld een vergunning, subsidie of een voorziening aanvraagt, dan verzamelen en bewaren we je gegevens.

In de gevallen dat er geen wettelijke bepaling bestaat, zullen wij je toestemming vragen voor het verwerken van je persoonsgegevens. We gebruiken je persoonsgegevens enkel voor het doel waarvoor je ze zelf hebt achtergelaten. Dat betekent dat als je bijvoorbeeld je naam en adres invult voor het toezenden van een brochure, deze gegevens niet worden gebruikt voor andere doeleinden of om je andere informatie toe te zenden, zoals het toesturen van bijvoorbeeld nieuwsbrieven.

OCMW Arendonk verwerkt persoonsgegevens om de burgers een optimale dienstverlening te kunnen aanbieden en met hen in contact te kunnen treden. Je mag verwachten dat onze medewerkers zorgvuldig omgaan met je gegevens. Je gegevens worden op een zorgvuldige manier in overeenstemming met de geldende privacywetgeving verwerkt. OCMW Arendonk heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je gegevens op de best mogelijke wijze te beveiligen tegen verlies, diefstal of verkeerd gebruik. Persoonsgegevens worden opgeslagen in een beveiligde omgeving die niet toegankelijk is voor het publiek. De informatie zal louter voor interne doeleinden verwerkt worden.

Het OCMW bewaart je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de uitvoering en administratieve afhandeling van de door haar aangeboden en gefaciliteerde diensten. Daarnaast zijn bepaalde gegevens verbonden aan wettelijke bewaartermijnen.

De gegevens kunnen voor een langere periode worden bewaard indien ze uitsluitend worden verwerkt voor archiveringsdoeleinden voor openbaar belang, voor historisch of wetenschappelijk onderzoek of voor statistische doeleinden.

Persoonsgegevens worden in de regel niet doorgegeven aan andere organisaties, behalve om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en in geval van uitdrukkelijk verzoek van de gerechtelijke autoriteiten of politiediensten. In het uitzonderlijke geval dat OCMW Arendonk persoonsgegevens doorgeeft aan andere organisaties wordt dit expliciet vermeld of wordt de uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker gevraagd. Door zijn persoonsgegevens te verstrekken geeft de gebruiker aan OCMW Arendonk de uitdrukkelijke toestemming om deze te verwerken voor bovenvermelde doeleinden.

2. Welke rechten heb je?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming van 24 mei 2016 en de Privacywet van 8 december 1992, herzien door de wet van 11 december 1998, verlenen je een aantal rechten met betrekking tot je persoonsgegevens die door het OCMW verwerkt worden.

Je hebt het recht het OCMW van Arendonk te vragen welke persoonsgegevens zij van jou verwerkt. Er zal op dit verzoek in ieder geval binnen vier weken schriftelijk gereageerd worden. Afhankelijk van de complexiteit van het verzoek en van het aantal verzoeken kan die termijn indien nodig nog eens met twee maanden verlengd worden. Het bestuur stelt je binnen één maand na ontvangst van het verzoek in kennis van een dergelijke verlenging.

Het verstrekken van deze informatie gebeurt kosteloos. Wanneer verzoeken van een betrokkene kennelijk ongegrond of buitensporig zijn, met name vanwege hun repetitieve karakter, mag het OCMW een redelijke vergoeding aanrekenen in het licht van de administratieve kosten of weigeren gevolg te geven aan het verzoek.

Vervolgens kan je het OCMW verzoeken deze gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. In je verzoek moet je aangeven welke wijzigingen je wenst. Ook op dit verzoek zal het OCMW in ieder geval binnen vier weken reageren.

Naast het recht op inzage, verbetering of verwijdering van je persoonsgegevens, heb je ook het recht om bezwaar in te dienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens (uitgezonderd de verwerking voor gerechtvaardigde en wettelijke doeleinden). Je hebt ook het recht op overdraagbaarheid van de door jou verstrekte persoonsgegevens in een gangbare, gestructureerde en digitaal leesbare vorm.

Voor de uitoefening van bovenstaande rechten kan je contact opnemen met privacy@arendonk.be. Wij zullen alle redelijke inspanningen leveren om je verzoek in te willigen op voorwaarde dat het in overeenstemming is met de toepasselijke wetten en voorschriften.

Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit (commission@privacycommission.be) als je van mening bent dat het OCMW van Arendonk de geldende Belgische en Europese privacywetgeving niet naleeft.

3. Contactgegevens

Wij spannen ons in om je privacy en je persoonsgegevens te beschermen. Je kan ons steeds contacteren indien je vragen hebt rond dit privacybeleid.

OCMW Arendonk, Vrijheid 100, 2370 Arendonk – privacy@arendonk.be

Naar top Naar top