Financiële hulpverlening

Sociaal huis Financiële hulpverlening

Het OCMW van Arendonk heeft als opdracht elke inwoner van Arendonk een menswaardig bestaan te bezorgen. Ons team wil zich inzetten om deze opdracht waar te maken.

Welke financiële hulp kunnen wij je aanbieden?

1. Leefloon

Het leefloon is een sociale uitkering die een minimum inkomen waarborgt. Het recht hierop is wettelijk geregeld volgens de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie (wet RMI).

Als je géén inkomsten hebt of inkomsten die lager zijn dan de vastgelegde leefloonbedragen, dan kan je aanspraak maken op leefloon.

Voorwaarden met betrekking tot leefloon

Leeftijd

 • Je bent meerderjarig (+ 18 jaar).

Nationaliteit

 • Belg zijn, onderdaan van sommige EG-lidstaten, statenloos, erkende vluchteling of vreemdeling ingeschreven in het bevolkingsregister.

Inkomsten

 • Je hebt geen eigen inkomsten.
 • Je hebt een eigen inkomen maar dat is lager dan:
  • 1190,27 EUR per maand voor een persoon met gezinslast
  • 892,70 EUR per maand voor een alleenstaande persoon
  • 595,13  EUR per maand per samenwonende persoon
  (inkomensgrenzen van 01/09/2017)

Alle eigen inkomsten worden verrekend, behalve kinderbijslag voor de kinderen, onderhoudsgeld voor de kinderen, studiebeurzen, ...

Uitputten van je rechten

Je dient je rechten op loon, werkloosheidsuitkering, ziektevergoeding, pensioen, onderhoudsgeld, ... of andere mogelijke uitkeringen uit te putten en hiervoor de nodige stappen te zetten.

Je plichten

Je dient aan te tonen dat je werkbereid bent en dat je de nodige inspanningen doet om gepast werk te vinden. Indien je om gezondheidsredenen niet kan werken, dien je een medisch attest voor te leggen.

2. Voorschotten op uitkeringen

Het OCMW verleent voorschotten op volgende uitkeringen:

 • werkloosheidsuitkering
 • ziektevergoeding
 • kinderbijslag
 • tegemoetkoming aan personen met een handicap
 • rustpensioen
 • overlevingspensioen
 • inkomensgarantie voor ouderen

Het kan immers gebeuren dat je recht hebt op zulke uitkering, maar dat de dossierafhandeling langer duurt bij de bevoegde dienst.

Na je aanvraag onderzoekt de maatschappelijk werk(st)er je sociale en financiële situatie. De behandeling van je aanvraag is dezelfde als deze voor de andere vormen van hulpverlening.

Het voorschot wordt uiteraard teruggevorderd zodra je dossier bij de werkloosheidskas, bij het ziekenfonds, bij de pensioendienst, ... in regel is.

3. Voorschotten op onderhoudsgeld

De aanvragen voor voorschotten op onderhoudsgelden kan je via de sociale dienst of rechtstreeks bij de dienst voor alimentatievorderingen (DAVO) aanvragen. Deze dienst staat sinds 1 oktober 2005 trouwens ook in voor de uitbetaling.

Meer info vind je op www.davo.belgium.be

Dienst voor alimentatievorderingen (DAVO)
Otterstraat 24-26
2300 Turnhout
Kantooruren of na afspraak:
Open van maandag tot vrijdag van 8.00 uur tot 12.00 uur
014 47 24 74 fax: 014 43 64 67
davo.turnhout@minfin.fed.be

4. Andere financiële hulpverlening

Afhankelijk van je situatie als aanvrager is er een mogelijkheid voor een bijkomende financiële tussenkomst.

Deze kan o.a. zijn:

 • dringende steun
 • tussenkomst medische kosten
 • tussenkomst woonkosten (verhuiskosten, huurtussenkomst, huurwaarborg …)
 • tussenkomst energiekosten
 • tussenkomst schoolkosten
 • ...

Aan het verlenen van zo'n tussenkomst gaat er steeds een individuele beslissing vooraf, genomen door de Raad van Maatschappelijk Welzijn of in dringende gevallen door de voorzitter. Deze financiële tussenkomst wordt dus niet automatisch en aan iedereen toegekend.

De maatschappelijk werk(st)er onderzoekt elke aanvraag apart!

5. Wanneer heb ik recht op een verwarmingstoelage?

Je verwarmt je woning met één van de volgende brandstoffen:

 • Huisbrandolie,
 • lamppetroleum (type C),
 • bulkpropaangas

en je behoort tot één van de volgende categorieën:

Categorie 1

Personen met recht op een verhoogde tegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering.
Huishoudens met een jaarlijks bruto belastbaar inkomen lager of gelijk aan € 18.363,39 (verhoogd met € 3.399,56 per persoon ten laste).(Inkomensgrenzen 01/09/2017)

Categorie 2

Personen met een begrensd inkomen.
Huishoudens met een jaarlijks bruto belastbaar inkomen lager of gelijk aan € 18.363,39 verhoogd met € 3.399,56
per persoon ten laste. Er wordt hierbij rekening gehouden met het niet-geïndexeerde kadastraal inkomen (x3)
van de onroerende goederen buiten de gezinswoning.(Inkomensgrenzen 01/09/2017)

Categorie 3

Personen met schuldoverlast.
Personen met schuldoverlast die genieten van een schuldbemiddeling (conform de wet van 12 juni 1991 op een consumentenkrediet), of een collectieve schuldenregeling (art. 1675/2 e.v. van het Gerechtelijk Wetboek) en de verwarmingsfactuur niet kunnen betalen.

Dan heb je recht op een verwarmingstoelage.

De levering moet gebeurd zijn tussen 1 januari en 31 december 2017.

De toelage bedraagt momenteel 14 cent per liter en de maximumtoelage per huishouden is vastgesteld op € 210 per jaar. (01/06/2017)

Hoe vraag je de toelage aan?

Binnen de 60 dagen na de levering moet je bij de sociale dienst je aanvraag indienen.

Welke documenten moet je voorleggen?

 • Jouw identiteitskaart
 • Originele factuur
 • Op vraag van het OCMW, het bewijs van het gezinsinkomen (het meest recente aanslagbiljet, de meest recent loonfiche, het meest recente attest van een ontvangen sociale uitkering.)
 • Eventueel de beslissing van toelaatbaarheid van de collectieve schuldenregeling of een attest van de persoon die de schuldenbemiddeling verricht.

Waar vind je meer informatie ?

op www.verwarmingsfonds.be of op het gratis nummer 0800/90 929.

Hoe wordt mijn hulpvraag behandeld ?

Je doet een aanvraag bij de sociale dienst van het OCMW waar je ontvangen wordt door een maatschappelijk werk(st)er. Deze aanvraag kan zowel gaan over financiële tussenkomst zoals bv. leefloon, huurtoelage, … als over een begeleiding zoals bv. budgetbeheer, schuldbemiddeling,…

Is het onmogelijk om je te verplaatsen naar de sociale dienst, dan is een schriftelijke aanvraag ook mogelijk. Je kan ook telefonisch contact opnemen met onze dienst met de vraag om een huisbezoek van de maatschappelijk werk(st)er.

De aanvraag wordt binnen de 30 dagen behandeld. De maatschappelijk werk(st)er start een sociaal en financieel onderzoek. Dit gebeurt bij iedere aanvraag tot hulpverlening, zowel voor financiële vragen als voor andere tussenkomsten.

Tijdens dit sociaal onderzoek tracht de maatschappelijk werk(st)er een beeld te krijgen van je totale situatie. Zij contacteert, indien nodig, andere hulpverleningsdiensten voor bijkomende informatie en controleert ook de financiële gegevens.

De maatschappelijk werk(st)er maakt hiervan een schriftelijk verslag en verzamelt de nodige bewijsstukken in jouw dossier.

Jouw dossier wordt dan voorgelegd aan het Vast Bureau.
De beslissing moet genomen worden binnen de 30 dagen na de aanvraag.

Naar top Naar top