Belastingvoordelen auto andersvaliden

Sociaal huis Sociale uitkeringen, toelagen & premies Belastingvoordelen auto andersvaliden

Wie heeft recht op de voordelen?

Personen

 • die volledig blind zijn;
 • die volledig verlamd zijn aan de bovenste ledematen;
 • van wie de bovenste ledematen zijn geamputeerd (met inbegrip van de personen van wie beide handen zijn geamputeerd vanaf de pols);
 • die lijden aan een blijvende invaliditeit die rechtstreeks toe te schrijven is aan de onderste ledematen en ten minste 50% bedraagt
 • die oorlogsinvalide zijn en die een invaliditeitspensioen genieten overeenkomstig een zeker percentage


Welk bewijs?

 • Een attest van de FOD Sociale Zekerheid (dienst personen met een handicap)
 • Een erkenning als oorlogsinvalide

Indien je nog geen attest hebt omdat je invaliditeit nog niet officieel werd vastgesteld, kan je via het Sociaal Huis een aanvraag indienen bij de FOD Sociale Zekerheid. Je dokter vult dan papieren in en je wordt opgeroepen op medische controle bij een arts van de medische dienst van de FOD Sociale Zekerheid. Deze medische dienst beslist of ze je het nodige attest kunnen afleveren.


Welk voordeel?

 • vrijstelling van de belasting op de inverkeerstelling;
 • vrijstelling van de verkeersbelasting;
 • de toepassing van een verminderd BTW-tarief van 6% bij aankoop van een auto en teruggave van het alsnog betaalde BTW-bedrag;
 • de toepassing van een verminderd BTW-tarief van 6% voor de aankoop van onderdelen, toebehoren en uitrustingsstukken, onderhouds- en herstellingswerken

Waar aanvragen?

Je kan je aanvraag indienen via het Sociaal Huis

Meer info:

Sociaal Huis Arendonk, Vrijheid 100, 2370 Arendonk, T. 014 40 10 50
FOD Financiën, Administratie van de Ondernemings- en Inkomensfiscaliteit North Galaxy, Koning Albert II-laan 33 bus 25, 1030 Brussel,
T. 02 57 57 57 en 02 576 27 17 (BTW), www.minfin.fgov.be

Naar top Naar top