Inkomensgarantie voor ouderen (IGO)

Sociaal huis Sociale uitkeringen, toelagen & premies Inkomensgarantie voor ouderen (IGO)

Deze uitkering heeft tot doel financiële hulp te bieden aan pensioengerechtigde personen die geen of onvoldoende rechten op een pensioen opgebouwd hebben.

De IGO wordt toegekend door de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) en je kan een aanvraag indienen bij het Sociaal Huis.

Om een IGO te bekomen, worden eerst alle bestaansmiddelen van betrokkene in kaart gebracht.  Hij moet ook voldoen aan de voorwaarden in verband met leeftijd (65 jaar), nationaliteit en woonplaats (max. 30 dagen in buitenland verblijven).

De Rijksdienst voor Pensioenen onderzoekt automatisch of iemand recht heeft op een IGO in bepaalde gevallen (zoals bij een pensioenaanvraag en wanneer een bruggepensioneerde de wettelijke pensioenleeftijd bereikt). Personen die een IGO willen bekomen, kunnen zelf ook een aanvraag indienen bij het Sociaal Huis.

Als de aanvraag aanvaard wordt, zal de betrokkene een bedrag ontvangen dat rekening houdt met zijn gezinssituatie. Het basisbedrag is van toepassing als de betrokkene zijn hoofdverblijfplaats deelt met één of meer personen. Het verhoogde bedrag wordt toegekend aan aanvragers die alleen wonen, dat wil zeggen dat ze hun hoofdverblijfplaats niet delen met andere personen.

De maximumbedragen resulteren in de volgende maandelijkse uitkeringen:

Datum

Index

Basisbedrag

Verhoogd basisbedrag

01-09-2017

141,5

€ 722,18

€103,28

 

Indien je geniet van de inkomensgarantie voor ouderen heb je eveneens recht op o.a. volgende voordelen:

  • recht op verhoogde verzekeringstussenkomst in de gezondheidszorg
  • vrijstelling heffing afvalwater; 
  • vrijstelling provinciebelasting; 
  • vermindering gas- en elektriciteitstarief (sociale maximumprijzen);
  • verminderd tarief openbaar vervoer;
  • recht op sociaal telefoontarief

Meer info:

  • Sociaal Huis, Vrijheid 100, 2370 Arendonk, T. 014 40 10 50
  • Rijksdienst voor Pensioenen (RVP), Zuidertoren, 1060 Brussel, T. 1765 (gratis nummer) of www.rvponp.fgov.be

Naar top Naar top