Inkomensvervangende- en integratietegemoetkoming

Sociaal huis Sociale uitkeringen, toelagen & premies Inkomensvervangende- en integratietegemoetkoming

Inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT)

De IVT wordt toegekend door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid (FOD SZ) aan de persoon met een handicap van wie is vastgesteld dat zijn lichamelijke of psychische toestand zijn verdienvermogen heeft verminderd tot een derde of minder van wat een gezonde persoon door het uitoefenen van een beroep op de algemene arbeidsmarkt kan verdienen.
Bij de berekening van de tegemoetkoming wordt rekening gehouden met de inkomsten van de persoon met een handicap, alsook van de persoon met wie hij een huishouden vormt. Bepaalde vrijstellingen worden evenwel toegepast op die inkomsten.

Integratietegemoetkoming (IT)

De IT wordt toegekend aan de persoon met een handicap die na een medisch onderzoek voldoende punten scoort op de schaal van zelfredzaamheid.
Afhankelijk van het aantal bekomen punten, word je gerangschikt in categorie 1, 2, 3, 4 of 5.
Deze categorieën stemmen overeen met een jaarbedrag dat je kunt trekken op voorwaarde dat uit het inkomensonderzoek blijkt dat je niet teveel bestaansmiddelen hebt.
Een aanvraag kan je (elektronisch) indienen bij het Sociaal Huis van de gemeente waar de persoon met een handicap gedomicilieerd is. Je ontvangt meteen een ontvangstbewijs en de nodige formulieren die ingevuld dienen te worden door o.a. de huisarts.
Nadien volgt een dubbel onderzoek.
Eerst moet de aanvrager op medisch onderzoek bij een erkend geneesheer. Dit onderzoek kan ook aan huis van de aanvrager gebeuren, indien hij zich niet kan verplaatsen (op basis van een medisch attest dat men zich niet meer kan verplaatsen naar de geneesheer). Na dit onderzoek wordt er een puntenscore toegekend. Afhankelijk van het aantal bekomen punten, word je gerangschikt in categorie 1, 2, 3, 4 of 5.
Dan volgt een administratief onderzoek naar de inkomsten. Je ontvangt eerst een medisch algemeen attest en pas daarna de beslissing.
De tegemoetkoming wordt met terugwerkende kracht toegekend vanaf de maand volgend op aanvraagdatum. Na het ontvangen van de beslissing worden er achterstallen uitgekeerd voor de voorbije periode.

De persoon die de IVT/IT wenst te verkrijgen, moet tussen 21 en 65 jaar oud zijn, gedomicilieerd zijn in België en er werkelijk verblijven. Die persoon moet ook één van de nationaliteiten bezitten die door de wetgeving worden beoogd. De aanvraag voor de IVT/IT gebeurt bij de Sociale Dienst van het OCMW.

Meer info:

  • Sociaal Huis, Vrijheid 100, 2370 Arendonk, T. 014 40 10 50
  • FOD SZ, Kruidtuinlaan 50 bus 100, 1000 Brussel, T. 0800 987 99 (gratis nummer), www.handicap.fgov.be

Naar top Naar top