Verhoogde verzekeringstussenkomst

Sociaal huis Sociale uitkeringen, toelagen & premies Verhoogde verzekeringstussenkomst

Recht op de verhoogde verzekerings- tegemoetkoming (RVV) (in de ziekteverzekering), ook wel WIGW-statuut of voorkeurregeling genoemd

De gerechtigde of de persoon ten laste die zich in een van onderstaande situaties bevindt, kan een verhoogde tegemoetkoming genieten. Als een gerechtigde een verhoogde tegemoetkoming geniet, wordt dit voordeel ook toegekend aan de personen die hij ten laste heeft.

Wie heeft recht op een verhoogde tegemoetkoming?

Personen die behoren tot één van de volgende categorieën hebben recht op een verhoogde tegemoetkoming (zonder inkomensvoorwaarde). Je ontvangt:

 • een leefloon van het OCMW
 • sociale hulp, toegekend door het OCMW
 • een inkomensgarantie voor ouderen (IGO) of een rentebijslag
 • een vergoeding van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid als je erkend bent als gehandicapte
 • een verhoogde kinderbijslag (begunstigde erkend voor ten minste 66%)

Personen die behoren tot een van de volgende categorieën hebben recht op een verhoogde tegemoetkoming als ze de inkomensvoorwaarde vervullen. Het belastbare bruto gezinsinkomen van de persoon die de verhoogde tegemoetkoming wenst te genieten, mag een bepaald maximumbedrag niet overstijgen, vermeerderd met een extra bedrag per persoon ten laste. De betrokkene moet een verklaring op erewoord invullen en aan de plaatselijke afdeling van zijn ziekenfonds bezorgen. Je bent:

 • weduw(naar)(e), invalide, gepensioneerde of wees (WIGW)
 • erkend als gehandicapte (en geen tegemoetkoming ontvangen)
 • volledig langdurig werkloos
 • als resident ingeschreven en minstens 65 jaar oud
 • lid van een kloostergemeenschap
 • iemand die vroeger in de openbare sector in Afrika werkte
 • ambtenaar die in disponibiliteit gesteld werd sinds tenminste 1 jaar
 • militair die tijdelijk om gezondheidsredenen uit zijn ambt is ontheven sinds tenminste 1 jaar
 • een persoon met het omnio-statuut
 • een éénoudergezin
 • rechthebbende op een verwarmingstoelage

Wat zijn de grensbedragen van de inkomsten?

Inkomensvoorwaarden om recht te hebben op een verhoogde tegemoetkoming. Het bruto belastbare jaarinkomen mag niet hoger zijn dan € 18.730,66 + € 3.467,55 per persoon ten laste. (bedragen van 01/09/2017)

Actuele bedragen vind je op http://www.riziv.fgov.be/nl/themas/kost-terugbetaling/financiele-toegankelijkheid/Paginas/verhoogde-tegemoetkoming-grensbedragen-inkomsten.aspx#1._Jaarlijks_grensbedrag_van_de_actuele_inkomens_-%c2%a0bedragen%c2%a0in%c2%a0EUR

Welk voordeel?

Verhoogde financiële tussenkomst van het ziekenfonds bij o.a. consultaties, hospitalisatie, medicatie, …

Waar aanvragen?

Bij je ziekenfonds

Naar top Naar top